Genetyczny profil (nie)płodności

I.Niepłodność

1. Geny i genom

Geny stanowią podstawową jednostkę dziedziczności. Geny są to odcinki DNA znajdującego się w jądrze komórkowym i mitochondriach, które kodują informacje dotyczące budowy białek lub krótkich kwasów rybonukleinowych (RNA). Zarówno białka jak i kwasy rybonukleinowe pełnią ważne funkcje strukturalne i funkcjonalne (w tym regulacyjne) w komórce. U człowieka znakomita większość genów koduje białka, które warunkują nie tylko pewne cechy fizyczne organizmu (takie jak kolor włosów czy oczu), są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg różnych procesów zachodzących w naszym organizmie. Wadliwa budowa białek, a co za tym idzie, niemożność wykonywania przypisanej im funkcji może być powodem występowania wielu schorzeń. Obecnie uważa się, że człowiek posiada ok 20 -25 tys. genów kodujących białka. Całość informacji genetycznej zawartej w DNA nazywamy genomem. Jednak nie całe DNA zawiera informację, której sens rozumiemy. Występują w nim zarówno sekwencje kodujące białka/kwasy rybonukleinowe, nazwane sekwencjami eksonowymi jak i sekwencje niekodujące (introny). Funkcja intronów nie jest dobrze poznana. Co więcej, odcinek DNA składający się na jednostkę dziedziczności jaką jest gen, zawiera zarówno odcinki kodujące jak i niekodujące (introny) (rys.1)

 

Rys. 1 Schematyczne przedstawienie budowy ludzkiego genu zawierającego sekwencje kodujące i niekodujące

Większość genomu człowieka zbudowana jest z sekwencji niekodujących, sekwencje kodujące stanowią około 1,5 – 3% całej zawartości genomowego DNA. Genom możemy podzielić na części nazywane chromosomami, każdy gatunek ma z góry określoną ilość chromosomów. W przypadku człowieka liczba ta wynosi 22+1 (22 chromosomy somatyczne oraz chromosom płciowy) i taka ilość chromosomów znajduję się w komórce rozrodczej danej osoby. W komórkach somatycznych (budujących ludzki organizm), w ich jądrach komórkowych znajduje się dwukrotność tej liczby, gdyż każdy chromosom posiada również swoistą „kopię zapasową” zwaną chromatydą siostrzaną. To jaka para chromosomów płciowych znajduje się w komórce warunkuje płeć danej osoby: XX (kobieta) , XY (mężczyzna).

2. Analiza WES

Wszystkie sekwencje kodujące w genomie nazywamy eksomem. Procedura, której celem jest odczytanie (czyli sekwencjonowanie) sekwencji kodujących DNA znajdujących się w jądrze komórkowym, a następnie ich analizy nazywa się WES. WES (od ang. Whole Exome Sequencing) pozwala na odczytanie i interpretację informacji genetycznej zawartej jedynie w sekwencjach kodujących, czyli eksonach. Ograniczenie analizy genomowego DNA jedynie do sekwencji kodujących wynika głównie faktu, iż według aktualnego stanu wiedzy, jak na razie wartość kliniczna płynąca z badania obejmującego również introny jest niewielka. Sekwencje kodujące i produkty ich ekspresji, czyli głównie białka powstałe w wyniku odczytania tej informacji przez komórkę, są znacznie lepiej poznane. Analiza sekwencji kodujących umożliwia nam określenie, czy dany gen zawiera w swoim zapisie jakieś zmiany, co może się bezpośrednio przełożyć na zaburzenie struktury i funkcji kodowanego przez niego białka. Informacje uzyskane w toku analizy WES mogą nam posłużyć do określenia czy i w jakim stopniu wykryte zmiany mogą być związane z wystąpieniem danego schorzenia, a w przypadku wykonywanej przez nas analizy, jak mogą one wpływać na płodność badanego/ej pacjenta/ki.

3. Zastosowanie analizy WES
w badaniu genetycznych uwarunkowań niepłodności

Białka pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmu w tym również odpowiadają w dużej mierze za prawidłowy przebieg procesu prokreacyjnego. Biorą one m.in. udział w procesie powstawania i dojrzewania komórek jajowych (oogeneza) oraz plemników (spermatogeneza). Odpowiadają za regulację wszelkiego rodzaju procesów związanych z płodnością, a także warunkują m.in. rozwój zarodka i przebieg ciąży. Problemy związane z niepłodnością zarówno męską jak i żeńską mają swe źródło w wielu przypadkach w nieprawidłowym funkcjonowaniu i/lub budowie białek związanych pośrednio lub bezpośrednio z procesami rozrodczymi. Przyczyny zaburzenia płodności to nie tylko problem nieprawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego czy hormonalnego, ale trudna do pełnej identyfikacji i zdefiniowania ogromna liczba innych czynników (np. czynniki środowiskowe, dieta, czynniki odpowiedzialne za regulację ekspresji genów, dysfunkcja układu immunologicznego i wiele innych). Analiza WES daje unikatową możliwość wglądu/odczytania kodujących sekwencji DNA pacjenta i porównanie ich z sekwencją referencyjną opracowaną na podstawie uśrednionego wzorca ludzkiego genomu, korzystając z wyniku takiego porównania możemy przyjrzeć się zmianom w obrębie dowolnego genu. Wzorzec genomu był możliwy do opracowania dzięki realizacji jednego z największych współczesnych projektów badawczych – Human Genome Project. W jego realizacji uczestniczyło ponad 2 tys. naukowców kierowanych przez amerykańskiego badacza dr Francisa S. Collinsa. Główna część realizacji tego projektu została zakończona w 2003 roku. W analizie prowadzonej w celu identyfikacji genetycznych uwarunkowań niepłodności skupiamy się na analizie sekwencji tych genów, które według aktualnej wiedzy naukowej mają związek z zaburzeniami płodności męskiej i/lub żeńskiej w sposób pośredni lub bezpośredni. Jest to najbardziej szeroki z aktualnie dostępnych paneli badań, obejmujący znacznie szerszy zakres wykrywania genetycznych uwarunkowań zaburzeń płodności niż tradycyjne metody biologii molekularnej. WES jest szczególnie pomocnym narzędziem pozwalającym określić przyczynę zaburzeń zwłaszcza w przypadkach określanych mianem “idiopatycznych” (o nieznanej przyczynie). Wykorzystanie analizy WES do badań genetycznych uwarunkowań niepłodności jest innowacyjnym przedsięwzięciem Instytutu Genomiki i Medycyny Molekularnej (IGiMM) CMS Code (www.igmm.cmscode.pl). Badania w oparciu o analizę WES prowadzone są na całym świecie, głównie w placówkach naukowych, dużych jednostkach klinicznych i firmach prywatnych. Zastosowanie tej metody wykorzystuje się do identyfikacji genetycznych uwarunkowań zaburzeń płodności. Metoda ta jest pionierska i innowacyjna, a w przyszłości ma szansę zostania elementem rutynowej procedury diagnostycznej. Ogólny schemat wykonywania tej procedury w IGiMM CMS CODE przedstawia (rys. 2)

 

Rys.2 Ogólny schemat procedury wykonywania analizy WES

Głównym celem naszej działalności na poziomie badawczo-rozwojowym jest wdrożenie tej metody do praktyki medycznej w zakresie przyczynowego leczenie niepłodności.

4. Sekwencjonowanie (odczyt DNA), będące częścią analizy WES genetycznych uwarunkowań niepłodności,
można wykorzystać znacznie szerzej.

Jak już wspomniano, białka są jednym z najbardziej podstawowych elementów strukturalnych i funkcjonalnych naszego organizmu. By dokonać analizy możliwie najszerszych przyczyn genetycznych uwarunkowań zaburzeń płodności, w których uczestniczą białka, dokonujemy odczytu całego eksomu (czyli większości lub prawie wszystkich genów kodujących białka), ale analizujemy tylko wybraną grupę genów i ich wariantów polimorficznych (czyli tych, które mają zmiany w swoim zapisie w stosunku do ich pierwotnych “wzorców”), a które na dzień dzisiejszy nauka łączy z możliwością ich wpływu na zaburzenia płodności występujące u badanego pacjenta/ki. Coraz częściej analiza WES wykorzystywana jest przede wszystkim w diagnostyce i personalizacji leczenia chorób nowotworowych, układu krążenia, chorób o podłożu genetycznym, a także w profilaktyce zdrowotnej. Zapis informacji genetycznej nie zmienia się zasadniczo przez cały okres naszego życia, od momentu zapłodnienia komórki jajowej i powstania zygoty, aż do śmierci. Ta część analizy WES, która polega na odczytaniu informacji genetycznej, dostarcza pacjentowi pewnego rodzaju “książeczki” z zapisem “planu budowy” białek tworzących jego organizm. Przeprowadzenie odczytu zapisu informacji genetycznej organizmu badanego pacjenta może więc posłużyć nie tylko do głównego celu, jakim jest poszukiwanie potencjalnych przyczyn zaburzenia płodności w oparciu o dostępną wiedzę naukową, ale również np. do:

  • przeprowadzania powtórnych analiz za jakiś okres czasu, bez konieczności ponownego odczytywania tego samego kodu genetycznego, gdy niewątpliwie nastąpi dalszy postęp naukowy, z wykorzystaniem coraz doskonalszych narzędzi, umożliwiający np. nową interpretację niektórych wykrytych już wcześniej zmian genetycznych;
  • przeprowadzenia innych analiz (w innym czasie) pod kątem, np. ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, czy innych zaburzeń, w stosunku do których istnieją lub mogą istnieć predyspozycje genetyczne;
  • wprowadzania terapii precyzyjnych (spersonalizowanych), polegających np. na uwzględnianiu specyficznej odpowiedzi organizmu na zastosowaną terapię, np. na leki, która może być uwarunkowana genetycznie (farmakogenomika). Odczytanie eksomu i zachowanie uzyskanych danych z sekwencjonowania (odczytania sekwencji DNA metodą NGS – New Generation Sequencing), tzw. danych surowych, czy wstępnie opracowanych (patrz ryc. 3) oraz zachowanie ich na fizycznym nośniku (np. na pendrive) pozwala to nam na uzyskanie swojej własnej “książeczki” z zapisem informacji genetycznej organizmu.

Możemy ją później wykorzystać do ponownego, wielokrotnego odczytywania w zależności od potrzeb i w takim zakresie, na jaki pozwalają rozwój wiedzy naukowej i możliwości medycyny. Współczesna medycyna coraz szerzej sięga do informacji zawartej w DNA pacjenta, nie tylko w celu coraz bardziej precyzyjnego, spersonalizowanego, a tym samym skuteczniejszego leczenia, ale i celem zapobiegania grożącym mu chorobom.

 

Rys.3 Schemat przebiegu analizy WES w IGiMM CMS CODE. Zachowane dane obejmują zarówno pliki .fastq jak i .SAM/.BAM tak aby umożliwić dopasowanie do innej sekwencji referencyjnej, czy dokonać ponownej analizy w późniejszym czasie.

1. Zachowane dane obejmują zarówno pliki .fastq jak i .SAM/.BAM tak aby umożliwić dopasowanie do innej sekwencji referencyjnej

2. SNP – zmiany pojedynczych nukleotydów, ins/del – kolejno wstawienie lub usunięcie jednego lub wielu nukleotydów 


Analiza WES (Whole Exome Sequencing).

Badanie genetycznych uwarunkowań niepłodności.

Nowoczesne, precyzyjne i kompleksowe badanie genetyczne
Cena badania: 4.500 zł.

Kontakt z pacjentami:

Monika Markut, członek zarządu spółki CMS CODE
monika.markut@cmscode.pl, tel. 783 540 235

II.Informacje dla lekarzy i pacjentów

mini_szerokie-zastosowanie-ngs.jpg
 

Szerokie zastosowanie badania WES, badanie eksomowego DNA

Badanie genetyczne WES każdy pacjent musi wykonać jedynie raz w życiu jest to swoista długofalowa inwestycja we własne zdrowie. Analizę WES można wykonać pod dowolnym kątem np. schorzeń związanych z zaburzeniami płodności, funkcji układu krwionośnego czy chorób serca. Pełną listę genów wraz ze związanymi z nimi schorzeniami znajdziesz poniżej. Po przeprowadzeniu analizy w naszym ośrodku pacjent otrzymuje swoje dane i może przeprowadzić analizę w kierunku innego schorzenia lub tego samego za parę lat gdy dojdzie do postępu wiedzy i technologii.

Bezpieczne badanie

Materiał genetyczny wykorzystywany w analizie WES jest pobierany w sposób nieinwazyjny w postaci np. wymazu z policzka. Badanie można wykonać niezależnie od stanu zdrowia ( jedyny wyjątek stanowi ciąża i infekcja) i wieku.

Wyniki raportu WES

W wyniku badania pacjent oraz lekarz otrzymują raport zawierający warianty związane z badanym schorzeniem wraz z opisem potencjalnego wpływu polimorfizmu na wystąpienie choroby. Dane pochodzące z raportu  mogą wpływać pozytywnie na szybkość diagnozy w przypadku schorzeń o niespecyficznych symptomach, sugerować sposób leczenia oraz pełnić rolę narzędzia profilaktycznego informującego o ryzyku wystąpienia niektórych schorzeń. Każde oferowane przez nas badanie jest spersonalizowane – bierzemy pod uwagę wszystkie warianty wykryte w obrębie genów związanych z danym schorzeniem występujące u pacjenta ponadto przed i po badaniu oferujemy konsultacje z genetykiem klinicznym który służy pomocą w interpretacji wyników badania.

Od pobrania próbki do wyniku

Pobranie próbki -> izolacja DNA -> sekwencjonowanie -> uzyskanie surowych danych -> analiza bioinformatyczna -> wynik w postaci raportu

Dodatkowe zalety naszego badania

Oferowana przez nas analiza WES charakteryzuje się 100-krotnym średnim pokryciem badanych sekwencji. Oznacza to że każdy wykryty przez nas wariant charakteryzuje się dużą dokładnością statystyczną, a tym samym swoistością i czułością. Podczas przeprowadzania analizy WES uwzględniamy również geny rekomendowane przez ACMG (z ang. American College of Medical Genetics and Genomics), które mogą warunkować występowanie np. nowotworów usługa ta jest dołączana do każdego raportu jednakże nie obejmuje ona całego zakresu genów związanych z nowotworami jedynie najbardziej dotkliwe warianty.

Porównanie z badaniami opartymi na panelach genetycznych

Oferowana przez nas specyfika usługi oznacza że ma ona wiele przewag nad standardowymi badaniami genetycznymi skupiającymi się na konkretnych genach związanymi z danym schorzeniem m.in:

  • Większą głębokością sekwencjonowania zapewniającą pewność uzyskanych wyników
  • Analiza skupiona na konkretnym schorzeniu nadal zapewnia surowe dane dotyczące innych genów, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego sekwencjonowania w przypadku gdy pacjent chce uzupełnić swój raport o dodatkowe schorzenia.

Informacje techniczne

W przypadku w którym proces analizy rozpoczyna się od pobrania próbki przewidywany czas do uzyskania wyników wynosi ok. 8 tygodni. Jeżeli pacjent posiada już surowe dane do analizy czas oczekiwania na raport skrócony jest do ok. 3 tygodni.

Oferujemy wysyłkę i odbiór zestawów do pobierania wymazów z policzka.
Więcej informacji o sposobie składania zamówienia dostępne pod numerem telefonu: 783 540 235

Opiekun pacjenta:
Monika Markut, monika.markut@cmscode.pl, tel. 783 540 235